Chi tiết thông tin tuyển dụng của công ty
Haivanship
Tên công ty: Haivanship
Địa chỉ: 26 Mỹ Phú 2C, Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phú, Quận 7, HCM
Mã số doanh nghiệp: 0309497637 Điện thoại: 02854171603
Số Fax: 02854171603 Nơi cấp: 58
Website: https://haivanship.com.vn

VIỆC LÀM ĐANG ĐĂNG TUYỂN

Tuyển dụng thuyền viên cho dự án Nghi Sơn 2 Toàn quốc Hết hạn: 15/08/2019

Giới thiệu về công ty

<p>HAIVANSHIP tiền th&acirc;n l&agrave; c&ocirc;ng ty TNHH Dịch vụ - Vận tải biển Hải V&acirc;n th&agrave;nh lập ng&agrave;y 03 th&aacute;ng 11 năm 2005, sau đ&oacute; C&ocirc;ng ty chuyển đổi sang loại h&igrave;nh C&ocirc;ng ty Cổ Phần ng&agrave;y 12 th&aacute;ng 10 năm 2009 theo quyết định của Sở Kế hoạch v&agrave; Đầu tư TP. Hồ Ch&iacute; Minh đổi t&ecirc;n th&agrave;nh C&ocirc;ng ty Cổ phần Dịch vụ - Vận tải biển Hải V&acirc;n. Đ&acirc;y l&agrave; cộc mốc đ&aacute;nh dấu một bước chuyển m&igrave;nh mạnh mẽ, hiện tại b&ecirc;n cạnh c&aacute;c thị trường như Hồ Ch&iacute; Minh, B&agrave; Rịa - Vũng T&agrave;u v&agrave; Đồng Nai, ch&uacute;ng t&ocirc;i đang mở rộng cung cấp dịch vụ ra c&aacute;c thị trường tr&ecirc;n to&agrave;n quốc.</p>

Tiêu chí tìm kiếm

CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về Cục Hàng hải Việt Nam
Số 8 Phạm Hùng - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội.